Ochrana osobních údajů

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 00602124, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) správci;
 • podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • název: I3 Consultants, s. r. o.
 • IČO: 27921344
 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • datová schránka: mazc9cz
 • sídlo: K Trninám 945/34, Praha, 163 00
 • fyzická osoba: Ing. Radek Fischer, telefon: +420 606 712 204, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
Informace o zpracování osobních údajů.pdf
Informace o zpracování osobních údajů 2.pdf

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

V souladu s opatřeními, která jsou spojena s ochranou zdraví a provozem školy v souvislosti s epidemií koronaviru, odevzdávají žáci při vstupu do budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Osobní údaje uvedené v čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

odpovídá: Ing. Radim Vajda