Maturitní zkouška

Informace platné pro školní rok 2018/2019

Jarní období 2019

Přihlášky a výpisy přihlášek

 • Přihlašování k maturitní zkoušce bude probíhat přes třídní učitele. Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou si vytisknou a vyplní a přes TU odevzdají zástupkyni ředitele do 26. 11. 2018. Ostatní maturanti, kteří se chtějí přihlásit k MZ a již nejsou žáky školy, mohou odevzdat přihlášku k MZK přímo zástupkyni ředitele školy do téhož termínu.
 • Po předání údajů do databáze Certis vedením školy žáci obdrží výpis z přihlášky (emailem), který překontrolují a podpisem do protokolu stvrdí jeho správnost. Protokol podepíší do 19. 12. 2018. u TU. Maturanti, kteří již nejsou žáky školy, mohou podepsat protokol u třídního učitele třídy, do níž jsou k maturitě zařazeni, nebo si protokol vytisknou (jen protokol, nikoliv výpis přihlášky) a odevzdají podepsaný na podatelně či odešlou poštou do školy.
 • Důležité upozornění: Výpis přihlášky si uchovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáky (VPŽ). Registrace bude možná až na jaře.

Termíny zkoušek

MŠMT jsou stanoveny tyto termíny:

 • 10. a 11. 4. 2019 – termíny písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.
 • 2. až 10. 5. 2019 – didaktické testy společné části maturitní zkoušky.

Termíny praktických maturitních prací žáků oboru Aplikovaná chemie škola stanovila takto:

 • 4.A analytici – 29. a 30. 4. 2019
 • 4.B farmaceuti – 25. a 26. 4. 2019
 • 4.D technologové – 25. a 26. 4. 2019

Škola stanovila termíny ústních profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části:

 • 4.L      20. – 23. 5. 2019 (16. a 17. 5. obhajoby maturitních prací)
 • 4.B      20. – 24. 5. 2019
 • 4.A      27. – 29. 5. 2019
 • 4.D      30. – 31. 5. 2019

Výběrová zkouška Matematika+ 2019

Od 2. do 15. ledna 2019 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka (VPŽ). Připomínáme žákům, aby se nezapomněli přihlásit na adrese vpz.cermat.cz.
S ohledem na organizaci termínů profilové části maturitní zkoušky maturanti při přihlašování zkoušky Matematika+ udělí souhlas s poskytnutím informace o jejich přihlášení řediteli školy.

Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Úspěšné absolvování této zkoušky zohledňují některé vysoké školy zaměřené především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz.

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Žákům, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury a písemnou práci z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, ale zároveň nebyli z důvodu neukončení závěrečného ročníku studia k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období dále připuštěni, může být výsledek úspěšně vykonané písemné práce uznán a nebudou tedy písemnou práci znovu konat. Žákům bude výsledek písemné práce v podzimním zkušebním období uznán pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce do 31. srpna.

 • Přestože žákovi, který neukončil úspěšně ročník, může být písemná práce z českého jazyka či cizího jazyka uznána, musí ji mít přihlášenu. (Žáci, kteří neukončili ročník, podávají přihlášku pro podzimní zkušební období k řádnému termínu zkoušky, tedy si přihlašují celou komplexní zkoušku.)
 • U generovaných přihlášek k podzimnímu zkušebnímu období budou mít žáci, kteří neukončili ročník, ale zároveň úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury, informaci o možném uznání této dílčí zkoušky uvedenu v řádku pro příslušný předmět. Stejná informace bude uvedena také na výpisu z přihlášky.
 • Žáci, kteří z výše uvedených důvodů nebudou v podzimním zkušebním období již písemnou práci z českého jazyka znovu konat, přestože ji budou mít přihlášenu, nebudou k této dílčí zkoušce rozsazeni do učebny a nebudou ji mít uvedenu ani na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.
(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Další informace platné pro školní rok 2018/2019

Způsob ukončení vzdělávání do roku 2021 pro obor Aplikovaná chemie

Uvedené informace vychází z toho, že povinná maturita z matematiky bude pro tento obor od roku 2022.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů. Úspěšným složením maturitní zkoušky absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventu ucházet se o zaměstnání vyžadující tento stupeň vzdělání nebo se ucházet o studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice i v zahraničí. Absolvent, který po ukončení vzdělávání přechází do praxe, je připraven prohlubovat si v rámci celoživotního vzdělávání specifické znalosti v oboru.

Obsah a forma maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je tvořena společnou a profilovou částí.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek a až dvou nepovinných zkoušek.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák volí matematiku nebo cizí jazyk na škole vyučovaný. Podle aktuálního výkladu školského zákona bude ve školním roce 2020/21 společná část maturitní zkoušky tvořena povinnými předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk na škole vyučovaný bez možnosti volby matematiky.

Zkušební předměty pro nepovinné zkoušky jsou matematika a cizí jazyk (na škole vyučovaný), pokud nebyly předměty povinnými.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek:

 • praktické maturitní práce.
 • z chemie,
 • odborné maturitní zkoušky zahrnující vybrané předměty nebo jejich části, odborně profilující zaměření oboru
 • případně až dvou nepovinných předmětů.

Profilová maturitní zkouška se koná formou:

 • praktické zkoušky (zaměření analytická chemie, chemická technologie, ochrana životního prostředí, farmaceutické substance),
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (zkouška z chemie a odborná maturitní zkouška, nepovinné zkoušky).

Nepovinné předměty profilové maturitní zkoušky (žák volí nejvýše dva předměty): Matematika (pokud nebyla předmětem společné části), anglický jazyk (pokud nebyl předmětem společné části), fyzika, informační a komunikační technologie, ekonomika, analytická chemie (ne pro zaměření analytická chemie), chemická technologie (ne pro zaměření chemická technologie a farmaceutické substance), biologie (pro zaměření, ve kterých je vyučována).

Předměty zahrnuté do odborné maturitní zkoušky podle zaměření

Zaměření Odborná maturitní zkouška Zahrnuté odborné předměty
Analytická chemie Analytická chemie Analytická chemie, chemická technika
Chemická technologie Chemická technologie Chemická technologie, chemická technika
Ochrana životního prostředí Životní prostředí Odpadové hospodářství, člověk a prostředí, monitorování životního prostředí, ekologie a biologie
Farmaceutické substance Farmaceutické substance Chemie léčiv, chemická technologie, chemická technika, biologie

Způsob ukončení vzdělávání do roku 2020 pro obor Přírodovědné lyceum

Uvedené informace vychází z toho, že povinná maturita z matematiky bude pro tento obor od roku 2021.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů. Úspěšným složením maturitní zkoušky absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventu ucházet se o zaměstnání vyžadující tento stupeň vzdělání nebo se ucházet o studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice i v zahraničí. Absolvent, který po ukončení vzdělávání přechází do praxe, je připraven prohlubovat si v rámci celoživotního vzdělávání specifické znalosti v oboru.

Obsah a forma maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je tvořena společnou a profilovou částí.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 povinných zkoušek a až 2 nepovinných zkoušek.

Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika.

Školní vzdělávací program připravuje žáky na volitelné předměty matematika a informatika (v nabídce dle změněných předpisů chybí).

Zkušební předměty pro nepovinné zkoušky jsou cizí jazyk a matematika.

Profilová část maturitní zkoušky

Nabídka povinných zkoušek oboru Přírodovědné lyceum musí splňovat podmínku, že nejméně jednu ze tří zkoušek žák koná ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Do této oblasti jsou zahrnuty v tomto ŠVP zkoušky dvě. Jednou je maturitní práce z odborných předmětů a druhou zkouška z obecně odborného předmětu, jak je uvedeno dále.

Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky lze zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu.

Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek:

 • První zkouškou je vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Téma je založeno na jednom z okruhů:
  1) analytická chemie, chemie,
  2) monitorování životního prostředí, člověk a prostředí a geografie,
  3) výživa a zdraví, farmakologie a biologie,
  4) biotechnologie, biologie a chemie,
  5) fyzika.
 • Druhou a třetí zkouškou jsou ústní zkoušky zvolené z následující nabídky:
  1) obecně odborný předmět (jedna nebo dvě zkoušky) – biologie, fyzika, chemie, člověk a prostředí (obsah zahrnuje předměty člověk a prostředí, ekologie a geografie), technologické procesy.
  2) další předmět (nejvýše jedna zkouška) – anglický jazyk (pokud nebyl vybrán ve společné části), matematika (pokud nebyla vybrána ve společné části), společenskovědní základ (dějepis s občanskou naukou), informační a komunikační technologie.

Nepovinná maturitní zkouška (žák volí nejvýše dva předměty) může být konána z předmětů nabídnutých jako druhá a třetí zkouška, které nebyly zvoleny jako povinné předměty společné či profilové části maturitní zkoušky. Nepovinné zkoušky profilové části jsou prováděny stejným způsobem jako zkoušky povinné.

Způsob ukončení vzdělávání v budoucnu

Pro oba obory je zpracována tato kapitola v příslušném školním vzdělávacím programu.

Europass

Aplikovaná chemie

Přírodovědné lyceum