Dejme zelenou aplikované chemii

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo a název globálního grantu:
CZ.1.07/1.1.24 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II

Vyhlašovatel (ZS):
Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Název projektu:
Dejme zelenou aplikovanou chemii

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.24/01.0006

Projekt si kladl tyto cíle:

  1. Zvýšit kvalitu výuky oboru aplikované chemie vytvářením inovativních výukových materiálů ve spolupráci s chemickými podniky Teva Czech Industries s. r. o. v Opavě, , Bochemie a. s. Bohumín a BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava. Nutnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky žáků v souladu se současnými potřebami jmenovaných podniků je modernizace zastaralého přístrojového vybavení školy v laboratořích analytické chemie, chemické techniky a dovybavení odborných učeben předmětů automatizace a biologie. Projekt také počítá se získáváním a rozvíjením kompetencí učitelů odborných předmětů a biologie prostřednictvím krátkodobého školení na přípravu výukových materiálů pro žáky.
  2. Zvýšit zájem žáků tohoto oboru o další vzdělávání se v chemii, o studium v oboru chemie, o práci v chemickém podniku po absolvování střední školy. V rámci projektu dojde k organizování exkurzí stávajících žáků oboru aplikované chemie spolu s učiteli odborných předmětů do podniků Teva Czech Industries s. r. o. v Opavě, Bochemie a. s. Bohumín a BorsodChem MCHZ, s. r. o. Ostrava. V rámci akce proběhnou besedy s vedoucími pracovníky podniků o uplatnění absolventů v těchto podnicích.
  3. Přiblížit a zatraktivnit obor aplikovaná chemie prostřednictvím motivačních akcí pro žáky základních škol. Účelem těchto motivačních akcí je představit žákům obor aplikované chemie jako perspektivní a motivovat je pro studium tohoto oboru na SPŠ chemické. Pro cílovou skupinu žáků bude během projektu probíhat série tří motivačních akcí, přičemž jedna z nich bude probíhat v prostorách chemického podniku.

Doba běhu projektu: únor 2012 až duben 2014

Dokumenty projektu (výběrová řízení, publicita a výstupy) jsou v přiloženém archivu ZIP.