Školská rada

Seznam členů

 • za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Mgr. Lucie Ruppenthalová, PhD. (od 1. 10. 2017)
  • Kateřina Malaiová (od 1. 10. 2017)
 • za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Daniel Kuliha (od 1. 10. 2017)
  • Ing. Radim Vajda (od 1. 10. 2017)
 • za zřizovatele
  • Ing. Přemysl Antecký (od 1. 9. 2017)
  • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. (od 1. 9. 2017)

Zápisy z jednání

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedy školské rady Ing. Radima Vajdy.

Jednací řád

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na zákonem stanovenou působnost školské rady. Jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván. K jednání školské rady je však vždy přizván ředitel školy nebo jeho zástupce.

Článek 3

Školská rada má šest členů a v jejím čele stojí zvolený předseda. Nezbytnou agendu školské rady zajišťují jeden až dva tajemníci.

Článek 4

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, studentů, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy.

Článek 5

Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě tajemník. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu vymezeném školským zákonem a podle rozhodnutí školské rady.

Článek 6

Školská rada jedná podle schváleného programu, jednání řídí předseda, popřípadě jím pověřený člen rady. V úvodu jednání projedná kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě jiných účastníků jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady. Podněty a návrhy přijímá každý člen rady a předloží je radě k projednání na nejbližším jednání.

Článek 7

Školská rada rozhoduje o každém bodu programu usnesením. Školská rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek 8

O jednání školské rady pořizuje její tajemník písemný zápis, jehož součástí je usnesení. Usnesení školské rady písemně vyhotovuje její tajemník a schvaluje jej předseda školské rady. Schválený originál zápisu je uložen u tajemníka školské rady, zápis je po schválení předsedou školské rady zasílán elektronicky tajemníkem všem členům rady, a to do deseti dnů po skončení jednání rady. Současně je anotace zápisu z jednání zveřejněná na webových stránkách školy a na informační nástěnce ve škole.

Článek 9

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k  dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g), a h) školského zákona.

Článek 10

Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 19.10.2005 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Ostravě dne 19.10.2005
Mgr. Marie Lukovská
předsedkyně školské rady